CCOOP

De CCOOP staat voor: Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel. De CCOOP is een vakcentrale die de overkoepelende belangen behartigt van de leden van de aangesloten organisaties.

Organisaties aangesloten bij de CCOOP

Doel

De CCOOP onderhandelt namens deze organisaties over de ABP pensioenregeling. Dit gebeurt in de Pensioenkamer van de ROP.

Daarnaast vertegenwoordigt de CCOOP de aangesloten organisaties in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De ROP is een overleg en adviesorgaan van werknemers en werkgevers bij de overheid. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de topinkomens, klokkenluiders, normalisering ambtelijke rechtspositie

Tot slot wordt vanuit de CCOOP een kandidaat voorgedragen voor het ABP bestuur.

Werkwijze

Het CCOOP bestuur vergadert regelmatig. Aan de orde komen het ABP pensioenbeleid en de andere onderwerpen die op dat moment spelen, zoals de klokkenluiders, de Wet normering topinkomens of de normalisering ambtelijke rechtspositie. Elke organisatie is in het bestuur vertegenwoordigd.

Namens de CCOOP is er geregeld overleg in de SCO. Dit zijn de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel. De SCO is aanspreekpunt voor het kabinet en de werkgevers. In de SCO wordt tevens het overleg in de ROP en Pensioenkamer voorbereid.

De SCO bestaat uit:

 • De Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP)
 • De Christelijke Centrale Overheid- en Onderwijspersoneel (CCOOP)
 • Het Ambtenarencentrum (AC) en
 • De Centrale voor Middelbare- en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF)

CCOOP en Verantwoordingsorgaan

Leden van de CCOOP organisaties doen via gezamenlijke lijsten mee aan de verkiezingen voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Dit orgaan voert de medezeggenschap bij ABP en is de gesprekspartner van het ABP bestuur. Het gaat daarbij om de wijze waarop de ABP pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP

De CCOOP fractie en het CCOOP bestuur voeren overleg over actuele onderwerpen van belang voor de ABP deelnemers. Waar mogelijk ondersteunen fractie en bestuur elkaar.

Fractie CNV/CCOOP

CNV/CCOOP bestaat uit 4 leden van verschillende CNV-bonden, te weten:

 • ACP
 • ACOM
 • VDBZ & KBO-PCOB

Dit zijn de vier fractieleden:

 • Gery Gorter (voorzitter)
 • Eric van Boven
 • Jan Smit
 • Irène Nauta

Lees meer over het verantwoordingsorgaan.